Декларации за застрахователно събитие

В случай на настъпило застрахователно събитие Вие (като застраховано лице или негов наследник) трябва да попълните декларация за настъпило събитие.

За Ваше улеснение, по-долу може да намерите и принтирате формулярите за предявяване на претенция за всички застрахователни продукти на Сожелайф.

Индивидуални клиенти

застраховка „Моето семейство”
застраховка „Живот на кредитополучатели”
застраховка „Спокойствие Овърдрафт”
застраховка „Пътуване в чужбина”
застраховка „Пълна Защита” - покрития злополука
застраховка „Спокойствие разплащателна сметка”
застраховка „Спокойствие спетовна сметка” 

спестовна застраховка „Моето Утре”

Корпоративни клиенти

застраховка "Живот към инвестиционен кредит"
застраховка към Овърдрафт Партньор
застраховка към Корпоративен Овърдрафт
застраховка „Пътуване в чужбина” - покрития злополука